โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ภาภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน

 

 

 โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2560
                         
 โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี    โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็ก    โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สาร            
 ศพด.ดงสวนพัฒนา ..เพิ่มเติม    ก่อนวัยเรียน ศพด.วัดจำปาทอง..เพิ่มเติม   อินทรีย์แทนสารเคมี บ้านสร้างแข้..เพิ่มเติม             
                     
                     

 

 

   คลิ๊ก  

โครงสร้างองค์กร

       
 

รายงานผลการดำเนินงาน

       
  กิจกรรม/โครงการ         
 
       
           
           
  ภาพกิจกรรม        
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง