ราคากลางเมรุมาศ ม.4  แบบเมรุมาศ ม.4  ปร.5 เมรุมาศ ม.4 (25 เม.ย.61)  new
  ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครั้งที่2(23เม.ย.61)
 
  ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แนบท้าย
  ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายวัดโพธิ์ชัยแสงสว่าง)
(ประกาศ14ก.พ.61)
  ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรัง (ประกาศ 5 ก.พ.61)
แนบท้าย
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวทางลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ประกาศ 1ก.พ.61)
  การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (19ม.ค.61)
 
  ประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่15 (19ม.ค.61)
 
  ประมาณการคอนกรีตเสริมเหล็ก-ถนนสายนาทัน-เก่าเดื่อ (11ม.ค.61)
 
  ประมาณการฝายน้ำล้น - คสล.ลำห้วยงาตอนกลาง (11ม.ค.61)
 
  ประมาณการคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (11ม.ค.61)
 
  ประมาณการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ้มแก้งม่วง (11ม.ค.61)
 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาทัน เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตโดยลงลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.7,15
 
  หนังสือเชิญชวน เรื่อง ประกาศจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  หนังสือเชิญชวน เรื่อง ประกาศจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลนาทัน
 
  หนังสือเชิญชวน เรื่อง ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไปสายวัดป่าสามัคคี)บ้านโนนค้อ ม.14    
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส.2253 สายบ้านทุ่งคลอง - บ้านนาไร่เดียว  
แนบท้าย
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส.2253 บ้านหนองสระพัง ม. 2
แนบท้าย
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 บ้านโนนค้อ ต.นาทัน (แบบ BOQ) 
                        ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6,16 บ้านนาไร่เดียว ต.นาทัน (แบบ BOQ)         
  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาทัน  
  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด(ลำห้วยโปร่งเลาตอนบน) บ้านโนนค้อ ม.11  
  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์  
                            ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุมาศวัดป่าสามัคคีบ้านโนนค้อหมู่ที่14  
                            ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ  
                            ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561  
                            ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผืวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2  
                            ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยนาทัน(ตอนกลาง)หมู่1  
       

 

 

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 61
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน