นางบุษบา   บุญอาสา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รกท.หัวหน้ากองการศึกษา

 
   
 

นางดวงจิตร   สมสวย

หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษา

 
     

 

 นายประยูร   แกมนิรัตน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

นางพิมพร   นาทองห่อ

ครู  

นางเสถียร   วิสาติ

ครู

นางสวย   ไพรสณฑ์

ครู

 
 

 นางสาววิภาวรรณ  สิงห์พิลา

ครู 

 นางสวาท   ไทธะนุ

ครู

นางสาวปิยะมาศ   ผาชาตัน

ครู 

   

นางศุจินา   โมระสาก

ครู

นายผจงพล   วาสเสนะ

ครู

นางสาวมณี   อุดมชย

ครู

   

นายศิวนนท์   พนะขันธ์

ครู

นางสาวอรนุมา   โสวันทา

ครู

นางสาวนฤมล   ภูราศรี

ครู

   

นางบุษบา  นาคะโชติ

ครู

นายธนวัฒน์   จันทร์เพ็ง

ครู

 

   

นางวินัสศิรินทร์  ชมชื่น

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัจจมา  เยี่ยงมโนธรรม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกกาญจน์  พยุนา

ครูผู้ดูแลเด็ก

     

นางสาวศันสนีย์   อุดมชัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุไรวรรณ   ศิริสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรารักษ์   รุ่งเรื่อง

ครูผูดูแลเด็ก

     

 

นางกุหลาบ  พรมเมืองเปลือย

ครูผู้ดูแลเด็ก

 นางสาววิมล   สินทิพย์

ผช.จนท.การเงินและบัญชี