กองการศึกษา  
   
 

นางดวงจิตร   สมสวย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รกท.หัวหน้ากองการศึกษา

 
     

 

 นายประยูร   แกมนิรัตน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 
 

นางนิภาวรรณ  ฐานสินเพิ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นางพิมพร   นาทองห่อ

ครูผู้ดูแลเด็ก  

นางเสถียร   วิสาติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสวย   ไพรสณฑ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

 นางสาววิภาวรรณ  สิงห์พิลา

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสวาท   ไทธะนุ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะมาศ   ผาชาตัน

ครูผู้ดูแลเด็ก 

   

นางศุจินา   โมระสาก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายผจงพล   วาสเสนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณี   อุดมชย

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นายศิวนนท์   พนะขันธ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรนุมา   โสวันทา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนฤมล   ภูราศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นางบุษบา  นาคะโชติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายธนวัฒน์   จันทร์เพ็ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

   

นางวินัสศิรินทร์  ชมชื่น

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัจจมา  เยี่ยงมโนธรรม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกกาญจน์  พยุนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

นางสาวศันสนีย์   อุดมชัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุไรวรรณ   ศิริสวัสดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรารักษ์   รุ่งเรื่อง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

นางกุหลาบ  พรมเมืองเปลือย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

นางสาววิมล  สินทิพย์

ผช.จพง.การเงินและบัญชี