นางอุทัยวรรณ   ภูพานไร่

ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
   
 

นางสาวปณิตา  คำบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 
 

นางสาวฐิตาภา  ศรีภาษา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 นางสาวลลิสา   ชมชื่น

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางภาสินี  โพคาวัฒน์

นักวิชาการเงิน ปฏิบัติการ

   

 นางกฤติยา   มังครัตน์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

ว่าง

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 

     

นางลัดดาภรณ์   ภูพิลา

ผช.จนท.การเงินและบัญชี 

นางสาวจารุ   พันโคตร

ผช.จนท.การเงิน 

 นางสาวณัฏฐ์ศศิ   เนียมปัชชา

ผช.จนท.การเงิน

     

 นางสาวปวีณ์สุดา   คำยศ

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 นางสาวอริสา   ศรีสวัสดิ์

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

นางสาวรุ่งฤทัย   พนะขันธ์

ผช.จนท.พัสดุ

     

 

 นางสาวพัชรียา   ผาชาตา

 ผช.จนท.พัสดุ