กองคลัง  
   
 

นางอุทัยวรรณ   ภูพานไร่

ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
 

นางสาวฐิตาภา  ศรีภาษา

นักวิชาการพัสดุ 

 นางสาวลลิสา   ชมชื่น

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางภาสินี  โพคาวัฒน์

นักวิชาการคลัง 

   

 นางกฤติยา   มังครัตน์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

นายวุฒิพงษ์  ระวิเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุ 

างสาวอาภาพร  ศิลาพจน์

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 

     

นางลัดดาภรณ์   ภูพิลา

ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

นางสาวจารุ   พันโคตร

ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 นางสาวณัฏฐ์ศศิ   วิเสษหวาน

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

   

 นางสาวปวีณ์สุดา   ศรีวงออน

ผช.จพง.ธุการ

 นางสาวอริสา   ศรีสวัสดิ์

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวนภาลัย   พรมรัตน์

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

     

นางสาวรุ่งฤทัย  พนะขันธ์ 

ผช.จพง.พัสดุ

 นางสาวพัชรียา   ผาชาตา

 ผช.จพง.พัสดุ