นายประวัติ   นิยะนัน

ประธานสภาฯ

 
 

 

 

 นายรินทร์   อังศรี

รองประธานสภาฯ

 

 นายอดิศักดิ์   ตินะโส

เลขานุการสภาฯ

 

สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1

 
   

นายบุญนำ   ด้วยโชติ 

 

 นายบุญตา   จังนาลุน

     
นายทองรัตน์   สันทะเมือง   นางสาวอนงค์ลักษณ์   ปัจฉิม 
   สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต2  

 

 

 

นายสุรัตน์   ผลบุภพ

 

นายสีเครือ   โทไข่ษร

 

นายหัส   พรชะตา

 

นายขันทอง   ยุติกิจ

 

 

 

นางสาวณัฐวรา   ถนมกุล

   

 

 

   

 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017