นายสุรัตน์   ผลบุภพ

ประธานสภาฯ

 

 

 

 นายทองรัตน์   สันทะเมือง

รองประธานสภาฯ

 

 นายอดิศักดิ์   ตินะโส

เลขานุการสภาฯ

 

สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1

 
   
นายรินทร์   อังศรี   นางสาวอนงค์ลักษณ์   ปัจฉิม 
   สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต2  

 

นายหัส   พรชะตา

 

นายขันทอง   ยุติกิจ

 

 

นายประวัติ   นิยะนันย์

   

 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017