กองช่าง  
     
 

 นายสุพัฒน์   พิทังกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
 

นายสายัณน์   อุ่นทรพันธ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 
     

 

 นางสาวอรมณี   ตินะโส

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

   

 นายบุญเรือง   พิมพา

ผช.นายช่างสำรวจ

 นายเปรมสัณฑ์   ถิ่นอภัย

ผช.นายช่างออกแบบ

นายนวพล    ยศกำธร

ผช.นายช่างโยธา 

     

นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี

ผช.จพง.ธุรการ

นายสุรินทร์   ดีประวี

ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายสรนันท์   จันทะวัน

ผช.นายช่างไฟฟ้า

 

นายวิพักตร์   ศรีวงค์ออน

ผช.จพง.ประปา

นายคมกริช  ยี่สารพัฒน์

ผช.จพง.งานประปา

นายรุ่งโรจน์   ภูพิลา

พนักงานขับรถกองช่าง

 

   

นางฐิติพร   พัฒนสาร

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวพรนภา   นิยะนันท์

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 

นายวราวุธ   แช่มชื่น

คนงานทั่วไป