นายสุพัฒน์   พิทังกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     

นายสายัณน์  อุ่นทรพันธ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

 นางสาวอรมณี   ตินะโส

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

   

 นายบุญเรือง   พิมพา

ผช.ช่างสำรวจ

 นายเปรมสัณฑ์   ถิ่นอภัย

ผช.ช่างออกแบบ

ว่าง

ผช.ช่างโยธา 

     

นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี

ผช.จนท.ธุรการ

นายสุรินทร์   ดีประวี

ผช.จนท.ไฟฟ้า

นายสรนันท์   จันทะวัน

ผช.จนท.ไฟฟ้า

 

นายวิพักตร์   ศรีวงค์ออน

ผช.จนท.ประปา

ว่าง

ผช.จนท.ประปา

นายรุ่งโรจน์   ภูพิลา

พนักงานขับรถกองช่าง

 

   

นางฐิติพร   พัฒนสาร

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

นางสาวพรนภา   นิยะนันท์

ผช.จนท.การเงินและบัญชี 

นายวราวุธ   แช่มชื่น

ผช.จนท.