นางสาวทิพย์ภิมล  ญาณกาย

            หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน         ผอ.กองสาธารณสุข

 

 

 นางสาวปุณิกา   สุวรรณพฤก

ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวมะลิ   นิยะนัน

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 

นายเวียงชัย   โสวันทา

พนักงานขับรถ 

     

 

นายอดิศร   โถนารัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป