กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาทัน

   
     
 

นายจะริต   ไทธะนุ

กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 5)

   
   

นายจันใด   นิยะนัน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1

นายอำพันธ์   นามนิตย์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2

 

นายบุญเพ็ง   ยุติกิจ

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3

   

นายสำรวย   ฆารภูมี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 4

นายบุญใจ   ปาระพิมพ์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6

 

นายสายทอง   ภูกิ่งเงิน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7

       

นายบุญตา   จังนาลุน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 8

นายคำพู   บุริขันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 9

 

นาย

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 10

 

นายสมหมาย   ราชดี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11

นายปานทอง   กิติชัย

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 12

 

นายการะบูร   โมระสาก

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 13

   

นายบุญนำ   ด้วยโชติ

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 14

นายสมาน   สุภาแดง

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 15

 

นางชบาไพร   ดีประวี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16