กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาทัน

 
   
 

นายบุญไทย   โสวันทา

กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 14)

 
   

นายจันใด   นิยะนัน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1

นายอำพันธ์   นามนิตย์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2

นายบุญเพ็ง   ยุติกิจ

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3

 

นายสำรวย   ฆารภูมี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 4

นายจะริต   ไทธะนุ

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5

นายบุญใจ   ปาระพิมพ์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6

   

นายสายทอง   ภูกิ่งเงิน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7

นายบุญตา   จังนาลุน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 8

นายคำพู   บุริขันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 9

 

นายมิตร   เทศารินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 10

นายสมหมาย   ราชดี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11

นายปานทอง   กิติชัย

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 12

นายการะบูร   โมระสาก

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 13

นายจันทะวงค์   กิ้วพาวัน

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 15

นางชบาไพร   ดีประวี

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 16