สำนักปลัด  
   
 

นายคมกริช   ปรีดี

ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน 

 
 

นายดำเนิน   จันทะหงษ์

 รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน 

นางสาวทิพย์ภิมล  ญาณกาย

หัวหน้าสำนักปลัด 

 

นางบุษบา  บุญอาสา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

 

 นายช่วงชัย   พื้นสุนทร

นิติกร 

นายอดิศักดิ์   ตินะโส

นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวเย็นฤดี   พรมรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล 

     

นางสาวกนกลักษณ์   ขินานา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

  นางทองศรี   นังตะลา  

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

 จ.อ.นำตระกูล   พรมกันยา

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

     

 นางสาวภูษณิศา   พิหูสุูจน์

นักพัฒนาชุมชน 

 

นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 

 นายนิวัฒน์  ผาหัส

 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

  

   

นางสาวปรียาภรณ์   เทศารินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวสุภาภรณ์  ภูแด่น 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงษ์พิพัฒน์  มีสาระพันธ์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

     

 

ผช.บุคคลากร

นางสาวศิริภากรณ์   คุราวัน

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณนิสา   รักษาพันธ์

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

     

 

ผช.จพง.ทะเบียนและบัตร

นายสราวุธ   สมสวย

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางบังอร   ไทธะนุ

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายวัลลภ  กุดวงศ์แก้ว

ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายนิราศ  ศรีวงออน

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นายแก  สีหัสสา

นักการภารโรง

 

นายธีรภัทร  นิลนนท์

คนงานทั่วไป

นายสีเครือ  โทไข่ษร

คนงานทั่วไป

นายสุริญา  ด้วยโชติ

คนงานทั่วไป

 

   

นายเชษฐา  ไพรสณฑ์

ยาม