นายคมกริช   ปรีดี

ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน 

 
 

นายดำเนิน   จันทะหงษ์

 รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน 

นางสาวทิพย์ภิมล  ญาณกาย

หัวหน้าสำนักปลัด 

 

นางบุษบา  บุญอาสา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

 

 นายช่วงชัย   พื้นสุนทร

นิติกร ชำนาญการ

นายอดิศักดิ์   ตินะโส

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวเย็นฤดี   พรมรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

     

นางสาวกนกลักษณ์   ขินานา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

  นางทองศรี   นังตะลา  

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ปฏิบัติการ

 จ.อ.นำตระกูล   พรมกันยา

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชำนาญงาน

     

 นางสาวภูษณิศา   พิหูสุูจน์

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 

นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์

จพง.พัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

 

 นายนิวัฒน์  ผาหัส

 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปฏิบัติงาน  

   

นางสาวปรียาภรณ์   เทศารินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุภาภรณ์   ภูแด่่น

ผช.จนท.ธุรการ 

     

นายภานุพงษ์  ศรีสุราช

ผช.บุคคลากร

นางสาวศิริภากรณ์   คุราวัน

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณนิสา   รักษาพันธ์

ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

     

นายพงษ์พิพัฒน์   มีสาระพันธ์

ผช.จพง.ธุรการ

นายสราวุธ   สมสวย

ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

นางบังอร   ไทธะนุ

ผช.จนท.พัฒนาชุมชน