ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ให้คำนิยามของแผนพัฒนาสามปีไว้ดังต่อไปนี้ “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  

         การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาทัน จึงได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกี่ยวเนื่องถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และนอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปียังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณ เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

          ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

          แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

     เฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

3.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

          วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

    ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2.  เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำ

     งบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.  เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อ

     ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ลุล่วงบรรลุ วัตถุประสงค์

     และเป้าหมายการพัฒนา

 

 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

         เทศบาลตำบลนาทันได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยถือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยหลังจากที่เทศบาลตำบลนาทัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ จึงได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กำหนดการจัดทำแผนพัฒนาสามปีดังต่อไปนี้

         ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมจัดทำแผน

         คณะจัดทำแผนแจ้งให้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาทัน ทราบถึงภารกิจ ที่จะต้องดำเนินการและเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ผ่านปลัดเทศบาล แล้วให้นายกเทศมนตรีอนุมัติและต่อจากนั้นคณะจัดทำแผนแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาทัน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลนาทัน  ส่วนต่าง ๆ เทศบาลตำบลนาทัน และประชาคมทราบ

         ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

         คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันร่วมกับประชาคมกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา โดยการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

         ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลนาทัน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ทั้งข้อมูลภายนอกและข้อมูลภายใน  เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้

1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปี

         ขั้นตอนที่ 4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

         เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปีแล้ว ก็มีการพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

         ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลนาทัน ได้พิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม ที่จะดำเนินในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาทัน

 

          ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

         การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไป

ส่วนที่ 3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ 5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี

ส่วนที่ 6  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 7  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

           ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

         คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

    

         ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

         ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาทัน เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลนาทันดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดเวลา  บุคลากร และงบประมาณ และทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง ช่วยให้ เทศบาลตำบล นาทัน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตรงตามความต้องการและปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ซึ่งจะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งแยกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ช่วยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล

3.  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.  ใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น

5.  เป็นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

6.  เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน ของประชาชน สภาเทศบาล

     และอำเภอ

๗.  นำไปใช้ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดไว้ลุล่วงบรรลุ วัตถุประสงค์

     และเป้าหมายการพัฒนา