ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน

      เทศบาลตำบลนาทัน  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2539  โดยใช้มาตรา  40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551

                        1.  สภาพทั่วไป

                                        1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่  187  หมู่ที่  5  บ้านนาตาล  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง  ห่างจากอำเภอ  7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  94  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,750  ไร่

ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร)  และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี )

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์)  และตำบลหนองช้าง  กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ  (จังหวัดอุดรธานี)

                             1.2 สภาพภูมิประเทศ  ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา

                             1.3 ประชากร  ตำบลนาทัน  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  วันที่  29  มีนาคม  2555  มีจำนวนทั้งสิ้น  13,824  คน  ชาย  7,051  คน  หญิง  6,773  คน  มี  3,239  ครัวเรือน  มี  16  หมู่บ้าน