เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
info เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดเทศบาลตำบลนาทัน
1.ใบลา
2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา
3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา
4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์
5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์
7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ