messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0956708123
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0872325246
นางสาวดุจดาว วัฒนเนติกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นางสาวบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0816677136
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : -
นายพงศกร ติสามัด
นิติกร
โทร : -
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0623462142
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0934459408
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0619468233
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 0861223523
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0834136598
นางสาวพรพิมนต์ พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0656672948
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0928858305

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0864557608
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872136899
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0959015121
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0934875481
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0980315961
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0910598806
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0611195173
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0857596647
ไตรภพ บุญเกตุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : -
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0843919939
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0857424348
ว่าง
พนักงานขับรถ(สำนักปลัด)
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 0632630625
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
โทร : 0982270481
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
โทร : 0864557608
นายแดนทอง แสงมหาไชย
นักการภารโรง