เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
group สำนักปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0956708123
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0956708123
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0872325246
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0872325246
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0896823232
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0896823232
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0816677136
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0816677136
นายอิสรานุวัฒน์ ลาลูน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0971162573
นายอิสรานุวัฒน์ ลาลูน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0971162573
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
โทร : 0956699332
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
โทร : 0956699332
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0623462142
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0623462142
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0934459408
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0934459408
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0619468233
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0619468233
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 0861223523
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 0861223523
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0834136598
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0834136598
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0656672948
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0656672948
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0928858305
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0928858305

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0864557608

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0864557608
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872136899
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872136899
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0910598806
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0910598806
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0611195173
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0611195173
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0857596647
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0857596647
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0959015121
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0959015121
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0934875481
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0934875481
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0980315961
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0980315961
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0879555052
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0879555052
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0843919939
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0843919939
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0857424348
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0857424348
นายไกรวรรณ นาทองคำ
พนักงานขับรถ
นายไกรวรรณ นาทองคำ
พนักงานขับรถ
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 0632630625
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 0632630625
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
โทร : 0982270481
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
โทร : 0982270481
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
โทร : 0864557608
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
โทร : 0864557608
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ