ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำใช้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง