ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนางหงษ์ทอง ไทธะนุ) บ้านโจด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง