ชื่อเรื่อง : ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง