ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายางชื่อพนักงานและตรายางอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง