เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 166
เดือนนี้ 8,850
เดือนที่แล้ว 15,013
ทั้งหมด 58,967

group คณะผู้บริหาร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0954131494
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0954131494
นายแสงจันทร์ นามนิตย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0806734289
นายแสงจันทร์ นามนิตย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0806734289
นายประวัติ นิยะนัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0617308789
นายประวัติ นิยะนัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0617308789
นายสุนทร พิมพ์รส
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0644064169
นายสุนทร พิมพ์รส
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0644064169
นางอุไร โทไข่ษร
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0953358999
นางอุไร โทไข่ษร
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0953358999
group ฝ่ายสภา
นายทองรัตน์ สันทะเมือง
ประธานสภาฯ
นายทองรัตน์ สันทะเมือง
ประธานสภาฯ
นายจันทะวงค์ กิ้วภาวัน
รองประธานสภาฯ
นายจันทะวงค์ กิ้วภาวัน
รองประธานสภาฯ
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
เลขานุการสภาฯ
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
เลขานุการสภาฯ
นายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0630466084
นายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0630466084
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปัจฉิม
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0807345326
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปัจฉิม
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0807345326
นายไซโก้ โถนารัตน์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
นายไซโก้ โถนารัตน์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
นายดาวรุ่ง ไถวะวงษ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0937095167
นายดาวรุ่ง ไถวะวงษ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0937095167
นายวัชรพงษ์ ราชดี
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0616617512
นายวัชรพงษ์ ราชดี
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0616617512
นายอุบล ดาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0637473218
นายอุบล ดาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0637473218
นายขันทอง ยุติกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0807150292
นายขันทอง ยุติกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0807150292
นายนารี ยนยุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0922937747
นายนารี ยนยุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0922937747
นายสุรัตน์ ผลบุภพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0889310957
นายสุรัตน์ ผลบุภพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0889310957
นายบุญใจ ปาระพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0652647977
นายบุญใจ ปาระพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0652647977
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
group สำนักปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิวัฒน์ ผาหัส
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายนิวัฒน์ ผาหัส
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายแก สีหัสสา
นักการภารโรง
นายแก สีหัสสา
นักการภารโรง
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
group กองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลลิสา ชมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลลิสา ชมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
นางกฤติยา มังครัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกฤติยา มังครัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจารุ พันโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจารุ พันโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวงออน
ผช.จพง.ธุการ
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวงออน
ผช.จพง.ธุการ
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
ผช.จพง.พัสดุ
group กองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
group กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาทัน
นายจะริต ไทธะนุ
กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 5)
นายจะริต ไทธะนุ
กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 5)
นายไชยา โถนารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายไชยา โถนารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายอำพันธ์ นามนิตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นายอำพันธ์ นามนิตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นายบุญเพ็ง ยุติกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายบุญเพ็ง ยุติกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายสำรวย ฆารภูมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นายสำรวย ฆารภูมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นางชีวารัตน์ คะอังกุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นางชีวารัตน์ คะอังกุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายโกวิทย์ พยุนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายโกวิทย์ พยุนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายบุญตา จังนาลุน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายบุญตา จังนาลุน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายคำพู บุริขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายคำพู บุริขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายลอง การกระบวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายลอง การกระบวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายสมหมาย ราชดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายสมหมาย ราชดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายพงษ์ ดีประติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายพงษ์ ดีประติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายการะบูรณ์ โมระสาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นายการะบูรณ์ โมระสาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นายบุญนำ ด้วยโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
นายบุญนำ ด้วยโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
นายสมาน สุภาแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
นายสมาน สุภาแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
นางชบาไพร ดีประวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
นางชบาไพร ดีประวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
group กองการศึกษา
นางดวงจิตร สมสวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางดวงจิตร สมสวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายประยูร แกมนิรัตน์
นักวิชาการศึกษา
นายประยูร แกมนิรัตน์
นักวิชาการศึกษา
นางนิภาวรรณ ฐานสินเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
นางนิภาวรรณ ฐานสินเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
นางพิมพร นาทองห่อ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
นางพิมพร นาทองห่อ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
นางนฤมล ภูราศรี
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
นางนฤมล ภูราศรี
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
นางสาวมณี อุดมชัย
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสาวมณี อุดมชัย
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางบุษบา นาคะโชติ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางบุษบา นาคะโชติ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นายธนวัฒน์ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นายธนวัฒน์ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นายผจงพล วาสเสนะ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
นายผจงพล วาสเสนะ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
นางเสถียร ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางเสถียร ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางสวย ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางสวย ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางสาวสวาท ไทธะนุ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
นางสาวสวาท ไทธะนุ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
นางศุจินา โมระสาก
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
นางศุจินา โมระสาก
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
นางสาวปิยะมาศ ผาชาตัน
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
นางสาวปิยะมาศ ผาชาตัน
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
นางสาววิภาวรรณ สิงห์พิลา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
นางสาววิภาวรรณ สิงห์พิลา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
นางสาวอรนุมา โสวันทา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
นางสาวอรนุมา โสวันทา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
นายศิวนนท์ พนะขันธ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
นายศิวนนท์ พนะขันธ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
นางกุหลาบ พรมเมืองเปลื่อย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
นางกุหลาบ พรมเมืองเปลื่อย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
นางสางปัญจมา เยี่ยงมโนธรรม
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสางปัญจมา เยี่ยงมโนธรรม
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสาวกนกกาญจน์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสาวกนกกาญจน์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสาวศันสนีย์ อุดมชัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นางสาวศันสนีย์ อุดมชัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
นายสุวรรณ ภูผาสุข
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
นายสุวรรณ ภูผาสุข
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
นางสาวอุไรวรรณ ปุริสา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางสาวอุไรวรรณ ปุริสา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
นางสาววรารักษ์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
นางสาววรารักษ์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
นางสาววิมล สินทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิมล สินทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
group ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร