เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
group กองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642120424
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642120424
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0646862729
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0646862729
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
โทร : 0654478928
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
โทร : 0654478928
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
โทร : 0821188790
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
โทร : 0821188790
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0933452070
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0933452070
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0963978926
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0963978926
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0658588484
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0658588484
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
โทร : 0860325428
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
โทร : 0860325428
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
โทร : 0982430900
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
โทร : 0982430900
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
โทร : 0981139634
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
โทร : 0981139634
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0610306343
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0610306343
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0929728896
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0929728896
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0935733856
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0935733856
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ