messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์ ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้ มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย ณ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูก ไหโบราณ เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับ เป็นต้น มีอายุประมาณ 3,000 ปี ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

คำอธิบาย
รูปภูเขา หมายถึง แนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน ระหว่างสามจังหวัด คือ กาฬสินธุ์ , สกลนคร , อุดรธานี ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์ รูปรวงข้าว หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล ตลอดจนเป็นอาชีพ และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา และสืบทอดกันมา รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า หรือขอมมาก่อน และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย 2 วัฒนธรรม คือ สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ (สำริดและเหล็ก) ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ พาชนะดินเผ่า และไหโบราณ เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา วัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ประจำทุกปี และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน