messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info คำขวัญและพันธกิจ
คำขวัญเทศบาลตำบลนาทัน
ธรรมชาติป่าภูพาน แหล่งโบราณสามพันปี ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์ เครื่องจักสานอันล้ำค่า ในพรรษาบุญข้าวสาก ล้วนมีมากการเกษตร ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า รสโอชาบั้งข้าวหลาม ขบวนงามแห่กลองยาว
พันธกิจ
พันธกิจตำบลนาทัน (MISSION) 1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3.การอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 4.การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึษา 5.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 6.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 7.การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี