messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
*อาชีพ – อาชีพด้านการเกษตรกรรม ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด – อาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รายได้ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี จำนวน 30,000 บาท *หน่วยธุรกิจ – ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 28 แห่ง – สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง – รีสอร์ท 2 แห่ง – โรงสีข้าว 21 แห่ง – ร้านค้าขายของชำทั่วไป 75 แห่ง – ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 9 แห่ง – ร้านเกมส์ 1 แห่ง – ร้านอาหาร 2 แห่ง – โรงทำขนมจีน 2 แห่ง – ร้านตัดผม 2 แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง – ลานมัน 1 แห่ง ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน ข้อมูลด้านบุคลากร ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม สำนักงานปลัด 11 9 4 24 กองการศึกษา 4 4 - 8 กองการคลัง 5 6 - 11 กองช่าง 3 9 1 13 ตรวจสอบภายใน 1 - - 1 รวม 24 28 5 57 ระดับการศึกษาของบุคลากร – ปริญญาโท 8 คน – ปริญญาตรี 29 คน – ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 คน ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนสมาชิก ระดับการศึกษา ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ชาย 11 คน 3 - 5 1 1 - หญิง 1 คน - - 2 - - - รวม 12 คน 3 - 7 1 1 - ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย รองนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 6 รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น เลขานุการนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาตำบลนาทัน
การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556 ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี เทศบาลตำบลนาทัน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม ดังต่อไปนี้ ก. ด้านบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน งบประมาณ 14,617,440 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 270,000 บาท ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 10,840,540 บาท 2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,271,540 บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 145,000 บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 5,835,280 บาท 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 810,000 บาท จำนวน 1 งาน 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณ 390,000 บาท จำนวน 1 งาน ค. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 4,427,000 บาท จำนวน 1 งาน 2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน งบประมาณ 200,000 บาท ง. ด้านการดำเนินงานอื่น 1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,193,200 บาท การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556 แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท 2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม 2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 210,000 บาท 2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 150,000 บาท (ศตส.ตำบลนาทัน) 2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว งบประมาณ 100,000 บาท 2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 35,000 บาท 2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 35,000 บาท 2.6 งบประมาณ 30,000 บาท 2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท 3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน งบประมาณ 50,000 บาท 3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน งบประมาณ 30,000 บาท 3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 1,408,680 บาท 3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 3,967,600 บาท 3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 170,400 บาท 3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.งบประมาณ 2,777,320 บาท 3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 8 ศูนย์ งบประมาณ 758,520 บาท 3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา (ผดด.) งบประมาณ 100,000 บาท 3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด) งบประมาณ 100,000 บาท 3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด. งบประมาณ 25,000 บาท 4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว งบประมาณ 50,000 บาท 4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000 บาท 4.4 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา งบประมาณ 15,000 บาท 4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท 4.6 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์) งบประมาณ 100,000 บาท 4.7 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 4.8 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน งบประมาณ 160,000 บาท 5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ 100,000 บาท 5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน งบประมาณ 20,000 บาท 5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 30,000 บาท 5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี งบประมาณ 30,000 บาท ในเกษตรกร(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.6 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล) งบประมาณ 80,000 บาท 5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 50,000 บาท(รพ.สต.นาตาล) 5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว งบประมาณ 10,000 บาท 5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ 30,000 บาท(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด งบประมาณ 50,000 บาท (โรคเบาหวานและความดัน) 5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสุขศาลา งบประมาณ 25,000 บาท 5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน งบประมาณ 50,000 บาท (คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ) (สปสช.) ตำบลนาทัน 6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ งบประมาณ 260,000 บาท 6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย งบประมาณ 100,000 บาท 6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ งบประมาณ 26,000 บาท(ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด) 6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง งบประมาณ 750,000 บาท 6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล. งบประมาณ 450,000 บาท 6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล. งบประมาณ 350,000 บาท 6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. งบประมาณ 360,000 บาท 6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 481,000 บาท 6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. งบประมาณ 514,000 บาท 6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ งบประมาณ 546,000 บาท 6.11 โครงการวางท่อประปา งบประมาณ 1,000,000 บาท 6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 8. แผนงานการบริหารทั่วไป 8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 300,000 บาท 8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ 405,000 บาท (แก่บุคลากรท้องถิ่น) 8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา งบประมาณ 300,000 บาท 8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน งบประมาณ 50,000 บาท 8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล งบประมาณ 78,000 บาท 8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000 บาท 8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท 8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 30,000 บาท 9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้ งบประมาณ 100,000 บาท 9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 100,000 บาท 9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท