เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 237
เดือนนี้ 8,921
เดือนที่แล้ว 15,084
ทั้งหมด 59,038

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง


insert_drive_file ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน

      เทศบาลตำบลนาทัน  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2539  โดยใช้มาตรา  40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551

                        1.  สภาพทั่วไป

                                        1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่  187  หมู่ที่  5  บ้านนาตาล  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง  ห่างจากอำเภอ  7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  94  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,750  ไร่

ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร)  และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี )

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์)  และตำบลหนองช้าง  กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ  (จังหวัดอุดรธานี)

                             1.2 สภาพภูมิประเทศ  ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา

                             1.3 ประชากร  ตำบลนาทัน  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  วันที่  29  มีนาคม  2555  มีจำนวนทั้งสิ้น  13,824  คน  ชาย  7,051  คน  หญิง  6,773  คน  มี  3,239  ครัวเรือน  มี  16  หมู่บ้าน


info ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

                          ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์

                          ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้

มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน

                        จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่  10  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย  ณ  บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  14  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น  โครงกระดูก ไหโบราณ  เครื่องสัมฤทธิ์  เครื่องประดับ  เป็นต้น  มีอายุประมาณ  3,000  ปี  ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง  

 

  คำอธิบาย

          รูปภูเขา  หมายถึง  แนวเทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน  ระหว่างสามจังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์  , สกลนคร  , อุดรธานี  ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์

          รูปรวงข้าว  หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน  หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล  ตลอดจนเป็นอาชีพ  และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา  และสืบทอดกันมา

          รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม  และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ  แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า  หรือขอมมาก่อน  และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย  2  วัฒนธรรม  คือ  สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง  และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ  (สำริดและเหล็ก)  ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ  พาชนะดินเผ่า  และไหโบราณ  เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า  รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร  และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

          รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณี  เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน    และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน  ประจำทุกปี  และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน


info สภาพทางสังคม
ข้อมูลด้านสังคม

ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น  13,951  คน  แยกเป็นชาย  7,103   คน   หญิง 6,848  คน    จำนวนครัวเรือน  3,409  ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประชากร ( ณ  เมษายน 2556 )

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

นาทัน

439

427

866

195

2

หนองสระพัง

337

302

639

159

3

หนองสระพัง

370

357

727

193

4

โจด

539

496

1035

233

5

นาตาล

447

422

869

223

6

นาไร่เดี่ยว

470

443

913

212

7

ดงสวนพัฒนา

718

711

1429

390

8

โนนค้อ

385

391

776

196

9

โนนค้อ

371

357

728

176

10

สร้างแข้

258

235

493

121

11

โนนค้อ

577

557

1134

253

12

โนนค้อ

389

373

762

164

13

นาทัน

387

379

766

176

14

โนนค้อ

355

363

718

165

15

ดงสวนพัฒนา

741

709

1450

396

16

นาไร่เดี่ยว

320

326

646

157

รวม

7,103  

6,848 

13,951

3,409 

 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2556

 

            จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล        -    หมู่บ้าน                               

            แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน   รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ 

                        * เขต 1 ได้แก่  หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14     

                        * เขต 2 ได้แก่  หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16  

  ท้องถิ่นอื่น  ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน

            *  จำนวนเทศบาล       -     แห่ง

            *  จำนวนสุขาภิบาล     -     แห่ง

  สถานศึกษา

*  โรงเรียนประถมศึกษา                                         0      แห่ง

*  โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น                   6      แห่ง

*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             8      ศูนย์

*  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     16      แห่ง

*  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                   1      แห่ง

ð  องค์การทางศาสนา

*  วัด / สำนักสงฆ์                                             17      แห่ง

   การสาธารณสุข 

          *  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน                      2      แห่ง

          *  สุขศาลาประจำหมู่บ้าน                                     16      แห่ง

          *  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          *  จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด       1      แห่ง

 

              ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ (คน)

หมายเหตุ

1

นาทัน

101

 

2

หนองสระพัง

52

 

3

หนองสระพัง

64

 

4

โจด

65

 

5

นาตาล

62

 

6

นาไร่เดี่ยว

62

 

7

ดงสวนพัฒนา

128

 

8

โนนค้อ

86

 

9

โนนค้อ

92

 

10

สร้างแข้

43

 

11

โนนค้อ

104

 

12

โนนค้อ

78

 

13

นาทัน

92

 

14

โนนค้อ

67

 

15

ดงสวนพัฒนา

108

 

16

นาไร่เดี่ยว

54

 

รวม

1,258

 

 ที่มา : กองการศึกษา  งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน   ณ  เดือนพฤษภาคม  2556

 

     ข้อมูลจำนวนผู้พิการ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ (คน)

หมายเหตุ

1

บ้านนาทัน

24

 

2

บ้านหนองสระพัง

12

 

3

บ้านหนองสระพัง

16

 

4

บ้านโจด

9

 

5

บ้านนาตาล

8

 

6

บ้านนาไร่เดียว

7

 

7

บ้านดงสวนพัฒนา

8

 

8

บ้านโนนค้อ

29

 

9

บ้านโนนค้อ

17

 

10

บ้านสร้างแข้

2

 

11

บ้านโนนค้อ

23

 

12

บ้านโนนค้อ

11

 

13

บ้านนาทัน

14

 

14

บ้านโนนค้อ

19

 

15

บ้านดงสวนพัฒนา

21

 

16

บ้านนาไร่เดียว

5

 

รวม

225

 

                       ที่มา : กองการศึกษา  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2556


การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

            การคมนาคม 

                   * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง  - อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผ่านหมู่  5, 4, 6, 16 10, 7, 15  ตามลำดับ  เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร

                   *  เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง  5  กิโลเมตร

 เป็นถนนลาดยาง 

                   * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1  โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร สายที่ 2  โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง  20  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางทั้งหมด

                   *  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง

                   * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

          

  การโทรคมนาคม 

                   * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                5        แห่ง

                   * ร้านอินเตอร์เน็ต                                    1        แห่ง

            การไฟฟ้า

                   *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย

          *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

          * แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   –  ลำน้ำ, ลำห้วย                             16      สาย

–                     บึง                                           24     สาย

           *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

                   –  ฝาย                                        15      แห่ง

                   –  บ่อน้ำตื้น                                  20      แห่ง                                                                                  

                   – บ่อโยก                                     22      แห่ง

                   – ประปาหมู่บ้าน                            16      แห่ง

                   – สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก                 7        แห่ง

                    ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ               6        แห่ง

 

           *แหล่งน้ำที่สำคัญ

              –  ลำห้วยสักกะ                               – อ่าวลำพันชาด

–               ลำห้วยถ้ำพวง                              – ลำห้วยบ่ง

–               ห้วยนาทัน                                  – ลำห้วยหนองภู่

–               ห้วยงิ้ว                                      – ลำห้วยงา


info สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 *อาชีพ

                   – อาชีพด้านการเกษตรกรรม  ประชากรร้อยละ 95  มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ

                   – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว

                   –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

                   – อาชีพอื่นๆ  เช่น รับจ้างทั่วไป

  รายได้  รายได้เฉลี่ย / คน / ปี  จำนวน  30,000 บาท

*หน่วยธุรกิจ

                    –  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                        28      แห่ง    

                   –  สถานีบริการน้ำมัน                          3      แห่ง                          

                   –  รีสอร์ท                                       2      แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                   21      แห่ง

                   –  ร้านค้าขายของชำทั่วไป                   75      แห่ง

                   –  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                    9      แห่ง    

                   –  ร้านเกมส์                                    1      แห่ง

                   –  ร้านอาหาร                                  2      แห่ง

                   –  โรงทำขนมจีน                               2      แห่ง

                   –  ร้านตัดผม                                   2      แห่ง

                   –  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            1      แห่ง

                   –  ลานมัน                                      1      แห่ง

  ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน

           ข้อมูลด้านบุคลากร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักงานปลัด

11

9

4

24

กองการศึกษา

4

4

-

8

กองการคลัง

5

6

-

11

กองช่าง

3

9

1

13

ตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

24

28

5

57

 

 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร

          – ปริญญาโท              8        คน

          – ปริญญาตรี              29      คน

          – ต่ำกว่าปริญญาตรี       20      คน               

 

  ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล

           ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย 11 คน

3

-

5

1

1

-

หญิง  1 คน

-

-

2

-

-

-

รวม  12 คน

3

-

7

1

1

-

 

 

           โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

 

นายกเทศมนตรี

 

 

               ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร

ระดับการศึกษา

นายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

          ó โครงสร้างส่วนราชการ

 

                           
   

ปลัดเทศบาล

 
 
   

รองปลัดเทศบาล

 
 
 

สำนักปลัด

 
 

กองคลัง

 
 

กองช่าง

 
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

 

หัวหน้ากองช่าง

 

 

ผอ.กองคลัง

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


การพัฒนาตำบลนาทัน

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556

           ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี  เทศบาลตำบลนาทัน

ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม  ดังต่อไปนี้

. ด้านบริหารทั่วไป

          1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน              งบประมาณ 14,617,440 บาท

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน    งบประมาณ      270,000         บาท

          ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

                   1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน                       งบประมาณ 10,840,540           บาท

                   2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน                งบประมาณ   2,271,540          บาท

                   3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน           งบประมาณ      145,000         บาท

                   4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน             งบประมาณ   5,835,280 บาท

                   5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               งบประมาณ      810,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน   

                   6.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งบประมาณ      390,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน

          . ด้านเศรษฐกิจ

                   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  งบประมาณ   4,427,000          บาท

                      จำนวน 1 งาน

                   2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน                 งบประมาณ      200,000         บาท

           . ด้านการดำเนินงานอื่น

                   1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน                    งบประมาณ    2,193,200         บาท

            การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556  แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้

1.  แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน                            งบประมาณ     100,000 บาท

          2.  แผนงานพัฒนาด้านสังคม

           2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                     งบประมาณ     210,000 บาท

           2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด             งบประมาณ     150,000 บาท

                          (ศตส.ตำบลนาทัน)

          2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว                              งบประมาณ     100,000 บาท

          2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่           งบประมาณ       35,000 บาท

          2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์                งบประมาณ       35,000 บาท     

          2.6     งบประมาณ    30,000  บาท 

          2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 งบประมาณ    20,000  บาท

          3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา

              3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน                                                                                                         งบประมาณ    50,000 บาท

              3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน

                                                                                       งบประมาณ    30,000 บาท

              3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน    งบประมาณ  1,408,680 บาท  

              3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน 

                                                                                         งบประมาณ  3,967,600 บาท   

              3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน         งบประมาณ     170,400 บาท

              3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.

                                                                                                 งบประมาณ 2,777,320 บาท

              3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  8  ศูนย์          งบประมาณ    758,520 บาท

              3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา  (ผดด.)                 งบประมาณ    100,000 บาท

              3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด)                        งบประมาณ    100,000 บาท

              3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ศพด.                    งบประมาณ      25,000 บาท

           4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน                 งบประมาณ    100,000 บาท

4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                           งบประมาณ      50,000 บาท

4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                            งบประมาณ    150,000 บาท

                 4.2 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา         งบประมาณ      15,000 บาท

                4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ      20,000 บาท

4.4 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์)  งบประมาณ     100,000 บาท

4.5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน            งบประมาณ    160,000 บาท

4.6 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน                                งบประมาณ    100,000 บาท

           5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

               5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน                       งบประมาณ    160,000 บาท

                5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ  100,000 บาท         

               5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน                   งบประมาณ    20,000 บาท

               5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                       งบประมาณ    30,000 บาท

               5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี            งบประมาณ    30,000 บาท                                     ในเกษตรกร  (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)        

               5.6  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล)      งบประมาณ    80,000 บาท    

               5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ    50,000 บาท

                    (รพ.สต.นาตาล)                                                                   

               5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว                                          งบประมาณ    10,000 บาท

               5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล        งบประมาณ   30,000  บาท

                   (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)                                                       

              5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ตำบลนาทัน                   งบประมาณ 160,000  บาท

              5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด                 งบประมาณ   50,000  บาท 

                    โรคเบาหวานและความดัน 

              5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ด้วยสุขศาลา           งบประมาณ   25,000  บาท

              5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน              งบประมาณ   50,000  บาท                                         คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

                   (สปสช.)  ตำบลนาทัน                           

          6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                               งบประมาณ  260,000 บาท               

                   6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย                                       งบประมาณ  100,000 บาท

                    6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ                    งบประมาณ    26,000 บาท

                           ติดตั้ง  จำนวน  8 ชุด 

                    6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง          งบประมาณ  750,000 บาท

                    6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล.                         งบประมาณ  450,000 บาท

                   6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล.                    งบประมาณ  350,000 บาท

                   6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.                      งบประมาณ  360,000 บาท

                   6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                งบประมาณ  481,000 บาท

                   6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.                             งบประมาณ  514,000 บาท

                   6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ                       งบประมาณ  546,000 บาท

                   6.11 โครงการวางท่อประปา                                    งบประมาณ 1,000,000 บาท   

                   6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน           งบประมาณ    20,000 บาท     

            

          7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        

          8. แผนงานการบริหารทั่วไป

             8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร        งบประมาณ  300,000  บาท   

             8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ  405,000  บาท  

                   แก่บุคลากรท้องถิ่น 

          8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา

                                                                                       งบประมาณ 300,000  บาท

            8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน                          งบประมาณ   50,000 บาท

            8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน                             งบประมาณ 100,000 บาท

            8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล                งบประมาณ   78,000 บาท

            8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                งบประมาณ 120,000 บาท

            8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน              งบประมาณ   10,000 บาท

            8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง                      งบประมาณ   30,000 บาท 

          9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

             9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้                                                    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ  100,000 บาท


info คำขวัญและพันธกิจ
คำขวัญเทศบาลตำบลนาทัน

 คำขวัญเทศบาลตำบลนาทัน

ธรรมชาติป่าภูพาน      แหล่งโบราณสามพันปี

ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์   เครื่องจักสานอันล้ำค่า

ในพรรษาบุญข้าวสาก   ล้วนมีมากการเกษตร

ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า

รสโอชาบั้งข้าวหลาม     ขบวนงามแห่กลองยาว


info สารจากท่านผู้บริหารและท่านปลัด
สารจากนายก
รอปรับปรุง

info ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608 โทรสาร.043816019,043019816

ลิ้งค์ เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
info ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร