เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
insert_drive_file ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน เทศบาลตำบลนาทัน เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,750 ไร่ ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์) และตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 1.2 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา 1.3 ประชากร ตำบลนาทัน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,824 คน ชาย 7,051 คน หญิง 6,773 คน มี 3,239 ครัวเรือน มี 16 หมู่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ