เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน เทศบาลตำบลนาทัน เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,750 ไร่ ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์) และตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 1.2 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา 1.3 ประชากร ตำบลนาทัน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,824 คน ชาย 7,051 คน หญิง 6,773 คน มี 3,239 ครัวเรือน มี 16 หมู่บ้าน